Welcome to our website

Det biologiska perspektivet

Det biologiska perspektivet

Biologisk psykologi är en inrikting som handlar om att förstå psykologiska funktioner, med hjälp av biologiska skeenden som hjärnans aktivitet. Det kan till exempel handla om att förstå hur kroppen reagerar vid Mer »

Barnens rättigheter

Barnens rättigheter

Idén om barns rättigheter växte fram under 1900-talet vid första världskriget. Den uppkom eftersom det var barn som drabbades mest av kriget dåde flesta blev föräldralösa. Att de blev föräldralösa innebar att Mer »

Barn och fattigdom

Barn och fattigdom

Barnfattigdom är ett begrepp som beskriver barn som lever i fattigdom. Att de lever i fattigdom innebär att deras livsstil inte möter landets minimala levnadsstandard. Orsakerna till det kan vara att de Mer »

 

Insiktsfull psykologi

Beskriver hur en person tolkar information som de får eller aktivt söker efter. Hur individer lär sig om, förstår och uppfattar sig själva och sin omgivning (Granhag & Christianson, 2008, s. 87). Minne och lärande, problemlösning, perception, uppmärksamhet, kommunikation, resonemang, beslutsfattande och konceptutveckling ingår alla i kognitiv psykologi.

Ett betydande men fortfarande utvecklande område inom psykologi är kognitiv psykologi. Den växte fram på 1960- och 1970-talen (Granhag & Christianson, 2008, s. 87).

Kognitiv psykologi översikt:

kognitiva ramar

Hur vi ser oss själva, andra och miljön omkring oss representeras abstrakt i våra minnen som scheman.

Kognitiva scheman är när individer tänker, förstår, minns och gör val baserat på hjärnbaserade scheman som utvecklas på grund av kunskap och erfarenhet. Det kan jämföras med en dators mappsystem. Vi kategoriserar olika erfarenheter och det vi lär oss i flera mappar. När vi ser eller upplever något väljer vi det och kontrasterar det med det som finns i våra filer.

Tanken

Handlingen att koda, lagra och hämta information mentalt kallas minne (Passer & Smith, 2005, s. 239).

Det finns olika minnessystem, inklusive:

  • Minnestyper: primära och sekundära.
  • Långtids-, korttids- och sensoriskt minne.
  • Semantiskt minne vs episodiskt minne.
  • Minne: Explicit vs. Implicit (Passer & Smith, 246).

Arbetsminne och korttidsminne

Som analyserar data genom att jämföra den med informationen lagrad i långtidsminnet. Information lagras tillfälligt där, men om den upprepas tillräckligt, flyttas den till långtidsminnet (Passer & Smith, 2005, s. 235). Korttidsminnet kan ökas med hjälp av chunking och har en kapacitet på 5–9 enheter (7–2 enheter) (se nedan). Utan upprepning, kortvarig hålls i 12 till 30 sekunder.

Chunking är en teknik för att förbättra minnet. Istället för 132 465 kombinerar du 132 465 av dessa enheter för att skapa meningsfulla enheter.

Det första steget av informationsbehandling sker i sensoriskt minne. Där minnet endast tillfälligt lagrar inkommande information (Hansson, 1995, s. 88).

Uthålligheten och lagringsutrymmet för långtidsminnet är båda betydande. Även år senare kan information lagrad i långtidsminnet hämtas (Hansson, 1995, s. 54). Det som finns i långtidsminnet är:

Minnen som vi är medvetna om; är tydliga minnen. Till exempel, minnen av saker vi har upplevt eller deltagit i inkluderar en tidsmässig eller rumslig komponent: kunskapsbevarande eller bred kunskap.
Implicita minnen är de som vi använder utan att inse dem – till exempel förvärvade förmågor (t.ex. cykla, gå, etc.).

När människor har problem med att återkalla information från långtidsminnet är hämtning vanligtvis knepigt, inte kodningsproceduren (när information överförs från korttidsminnet till långtidsminnet). Dessa problem beror ofta på oförmåga att fokusera.

Enligt den seriella positionseffekten (även känd som seriepositionskurvan) tenderar deltagarna att återkalla information lättare när den är i början eller slutet och mindre ofta när den är i mitten (Passer & Smith, 2005, s. 238) ).

Vi lägger för stor vikt vid kategorier som är enkla att hitta i våra minnen. Vi antar att föremål som är enklare för oss att komma ihåg också är vanligare. Ibland drar vi fel slutsatser eftersom speciella fenomen och upplevelser sticker ut i våra minnen. Det kan också vara till hjälp; till exempel, om du märker dystra moln utanför ditt fönster, antar du förmodligen att det kommer att regna.

perceptionens mentala hälsa

Detta händer när förnimmelser vi får genom våra sinnen överförs till hjärnan och sedan utvärderas. Hur vi ger informationen, vi får mening är vad som kallas perception. Eftersom perception är en pågående process med flera variabler kan den inte fånga verkligheten med fotografisk noggrannhet. Några avgörande variabler är personens tidigare erfarenheter, kunskap, känslomässiga tillstånd, förväntningar, intresseområden och behov. Ålder, kön och social klass är ytterligare faktorer.

En självuppfyllande profetia är ett påstående som antingen direkt eller indirekt resulterar i att förutsägelsen uppfylls. Det är en benägenhet att bete sig på ett sätt som stödjer ens förväntningar på sig själv och andra (Hansson 1995, 86).

Du har ett ljus, en ask med tändstickor och häftklamrar i Dunckers berömda ljusproblem. Utmaningen är att fästa ljuset på väggen ovanför bordet utan att något vax droppar på ytan. Funktionell fixering, eller oförmågan att tänka på något alternativt sätt att använda ett föremål för att lösa ett problem, är den främsta orsaken till varför många människor kämpar med det och till slut misslyckas.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en typ av terapi som betonar patientens idéer, övertygelser och självuppfattning. Målet är att integrera beteendeterapi med metoder utformade för att förändra personens perspektiv på sig själv eller sina tankar (Hansson, 1995, s. 17).

Hur påverkar miljön vårt välmående?

När det kommer till vårt psykiska mående så har det konstaterats att flera faktorer spelar in. Dessa kan vara både miljö, arv och livssituation. Beroende på vilken geografi och miljöinformation som finns tillgänglig i olika fall så dessa två faktorer kunnat visa sig påverka vårt psykiska välmående mer än när det kommer till arv.

Det sägs att det påverkan som den miljö vi lever i kan vara både social eller biologisk. När man kikar på den biologiska miljöns påverkan på hur vi mår psykiskt så tittar man främst på de faktorer som spelar mest in, vilket är: fysisk påverkan på våra kroppar, drog och alkoholintag, mat, solljus och virusinfektioner. När man kikar på den sociala miljön så tittar istället på faktorer som människor som finns omkring än, uppfostran, vad som visas på tv, olika kulturer och liknande. Oftast kikar man på dessa faktorer tillsammans med de genetiska.

stressade situationer

Har man psykiska sjukdomar i familjen så kan detta gå i arv. Men bara för att en förälder eller mor och farförälder har detta i sina gener betyder det automatiskt inte att du också kommer att få samma problem. Dina gener visar mer på hur stor sannolikhet det är att du blir påverkade av en påfrestande miljö och livsstil, inte om du någonsin faktiskt kommer att lida av psykisk påfrestning eller inte.

Något som har väldigt stor påverkan om huruvida man lyckas klara sig undan tung psykisk påfrestning eller inte är stress. Stress har visat sig vara en av de främsta anledningarna till att vi idag drabbas i så stor utsträckning av psykisk ohälsa. Stress har även inte bara visat sig påverka psyket utan kan ge andra negativa hälsoeffekter. Stress har även visat sig vara den vanligaste anledningen till varför vi sjukskriver oss idag.

Orsakerna till stress kan variera stort. I dagsläget är det vanligt att yngre människor lider av stressrelaterad psykisk ohälsa på grund av prestationsångest i skolan eller på jobbet. Även folkgrupper som känner sig mindre inkluderade i samhället lider i högre utsträckning av stress. Detta är något som samhället måste ta större ansvar för, för att minska stressrelaterade sjukdomar.

Jobbiga händelser i livet kan även utlösa psykiska påfrestningar. Om man har varit med om något riktigt jobbigt eller stressrelaterat så är det alltid en bra ide att prata med någon om detta, gärna någon som arbetar med att lyssna på ett professionellt sätt. Det kan annars ligga och trycka i det undermedvetna vilket att utlösa stress och psykisk ohälsa senare i livet. Detta kan hända flera år efter händelsen och det kan då bli svårt att sätta fingret på vad som gör att du mår dåligt.

Slutord

Det ät viktigt att du som mår dåligt pratar med någon så att du kan få hjälp med din psykiska ohälsa så snart som möjligt. Det finns alltid hjälp att få och det går att må bra igen. Är du en nära anhörig som misstänker att någon mår dåligt så är det viktigt att ta detta på allvar. Vi kan även hjälpa personer i vår omgivning genom att på bästa sätt minska de påfrestningar som kan utlösa symptom på psykisk ohälsa.

Färgernas påverkar hos kvinnor och män

Rök som är färgad i blåa skalor

Rök som är färgad i blåa skalor

Färgernas betydelse för det emotionella livet är ett intressant ämne inom psykologi. Varje färg har en eller flera unika egenskaper och har stor påverkan på våra sinnen. Att diskutera färg är mycket förkommande och betydelsefullt – speciellt inom företag, försäljning och marknadsföring. Utöver att verka som viktiga nämnare i vardagen har alltså färg även en betydande roll inom yrkeslivet.

I den här artikeln tänkte vi därför diskutera kring ämnet och förklara färgens inverkan. Vi kommer redogöra för hur färg kommit att bli en viktig faktor inom marknadsföring och för företag, samt även ge exempel på tydliga företagsprodukter där färg kommit att bli en betydande roll för vilket grupp människor man inriktar sig till.

Hur olika kön ser på färger

Det var år 2003 som Joe Hallock gjorde en studie om hur färg påverkar män och kvinnor, hur färgerna skiljer sig i tycke mellan könen och vilka färger som är gemensamma hos båda könen. I undersökningen, som involverade 232 personer från 22 olika länder, visade det sig att blå var den gemensamma färg som uppskattades och hyllades mest av både män och kvinnor. Även grön kom att uppskattas av både könen, och de visar sig även att färger mellan kvinnor och män inte skiljer sig så mycket åt. Dock fanns det ändå vissa skillnader; kvinnor föredrog blanda annat färgen lila, en färg som männen absolut inte gillade.

I studien redogjorde man även, utifrån ett experiment, hur kvinnor och män ser olika på ljusa och mörka färger. Kvinnor är bättre på att se fler färgskalor än män, och föredrar även ljusare och mjukare färgskalor snarare än de mörkare och starkare färgerna – som framförallt föredras av männen. Kvinnor föredrar även färgtoner där vitt har adderats istället för skuggiga nyanser.

I en annan amerikansk studie redogörs det även att män har svårare för att skilja på olika färgnyanser än vad kvinnor har – därav kvinnornas förmåga att dela upp olika färger i olika färgkombinationer. Dock visade studien att män har, trots att de har svårare att skilja på färger, lättare för att uppfatta detaljer och snabba rörelser – något som kvinnor har markant svårare för.

Färgers betydelse och påverkan inom spelindustrin

Att färgen har en stor betydelse inom marknadsföring är ett faktum, och du kan nog förstå varför. Färger har en förmåga att framkalla känslor och vid försäljning av en produkt är det därför ett taktiskt drag för företaget att utnyttja färger för att få konsumenterna att köpa varor.

Att diskutera kring kön inom olika marknader är mycket intressant, speciellt när konkurrensen är så pass stor inom visa industrier. En marknad som idag är mycket intressant att diskutera kring, och som är en av de mer konkurrenskraftiga industrierna idag, är inom spelindustrin. Inom denna bransch använder man sig mycket av en spelpsykologi och färg har därför en stor betydelse för att locka rätt typer av spelare.

Färg: Kvinnliga spelsidor vs manliga

Rosa och ljusblå/ljusgrön bild med en klocka i mitten.

Ett ypperligt exempel på en sida där man till fullo använt färg för att locka sin publik är Spellandet Casino. Hos Spellandet är det främst de kvinnliga spelarna man inriktar sig till och design är därför baserade på de mer feminina färgskalorna och formerna. På casinosidan använder man mjuka och ljusa nyanser av blått och rosa som tillsammans även bildar nyanser av lila – som du i det övre stycket får reda på är en uppskattad färg bland kvinnor. Färgkombinationerna skapar en intressant design, där den blåa färgen bjuder in till lugn, tillit och renligheten och den rosa och lila färgen till en mer romantisk, drömmande och feminin stämning. Att man dessutom använder sig av vitt bekräftar kvinnans tycke för vit-tonade färgskalor. Det man även arbetat mer är form. Med mjuka drag reducerar man här de hårda formerna och istället skapar man känslan av stillhet.

När det kommer till män inom spelindustrin brukar ofta odds- och bettingsidor vara de spelplatser som är främst mansdominerade. Jämför vi sajter som kvinnoinriktade Spellandet Casino med olika odds- och bettingsajter, kan man ofta snabbt se att dessa spelsajter inte alls bjuder in till en mjukare och lugnare sajt utan brukar ofta bidra med en mer skarp och dov stämning. Ofta förekommer tyngre färgskalor, med svarta och gråskavliga partier, och även mörkare färger av blå och grön.

Testosteronet påverkar synintrycket

Hur kommer det sig då att det är på detta sätt? I den amerikanska undersökningen tror man att anledningarna till skillnaderna beror på testosteronet. Man tror att det manliga könshormonet testosteron har en avgörande roll. Med det menar man att testosteronet på något sätt skapar skillnader i den manliga och kvinnliga hjärnan och att man på så vis uppfattar olika synintryck – och därmed även olika syner på färg.

Man påstår att dessa skillnader och testosteronets påverkar ser redan i tidig ålder – redan på embryostadiet. Man talar även om att det till och med kan vara så att skillnaderna varit evolutionär fördel, men detta har man ännu inte kartlagt.