Information om barnpsykologi

Barnpsykologi är en gren inom psykologi som innefattar forskning på barn och ungdomars psykologiska utveckling. Man fokuserar på att studera kring varför och hur barn och ungdomar förändras och utvecklas. Forskningarna studerar situationer som varför en del barn är aggressivare än andra och hur det har blivit så. Med andra ord handlar barnpsykologi om att få en bättre förståelse av den vuxne individen genom att ha kunskap om personens psykologiska utveckling. Genom att få en förståelse för individens psykologiska utveckling kan man bättre förstå personens beteende.

behaviorDet senare utvecklingen av barnpsykologi är utvecklingspsykologi som istället fokuserar på människans utveckling genom livet. Utvecklingspsykologi studerar bland annat hur personens upplevelser från barndomen har påverkat och förändrat personens beteende. Man studerar hur personens handlingar och beteende som vuxen och genom livet har påverkats av upplevelser i yngre dagar.

När det gäller just barn sykologi har flera psykologer
som Sigmund Freud utvecklat teorier kring det. Sigmund Freuds teorier var bland annat den pyskosexuell utvecklingsteorin. Teorin handlade om att barndomen hade en grundläggande betydelse för personlighetsbildningen och att människans psyke hade en medveten och undermedveten del. Det undermedvetna innefattade saker som drömmar och lust. Drömmarna talade om för en vad man undermedvetet ville men det går under en mantel för att man inte ska vakna av ångest.

Teorin förklarade också att alla människor är födda med sexualitet vilket är viktigt redan från födseln. Barnets utveckling är i faserna, oral, anal och fallisk. Faserna fokuserar på den pyskosexuella utvecklingen och vid störning under utvecklingen får personen en fixering vid vuxen ålder. Detta innebär att får ett barn en störning i den orala fasen får den som vuxen en oral fixering. Den orala fixeringen resulterar i beteende som rökberoende eller överdrivet ätande. Andra resultat i beteenden är att man är passiv och har lätt för att bli beroende.

Barnets olika utvecklingsfaser

Ett sovande spädbarnI Sigmund Freuds psykosexuella utvecklingsteori genomgår barnet 5 faser innan denna går in i vuxen ålder. De olika faserna delas in i åldersintervaller där den första fasen, den orala fasen, är från födsel fram till 1,5 år. Därefter följer den andra fasen, anala fasen, mellan 1,5 till 3 år och den tredje fasen, falliska fasen, mellan 3 till 6 års ålder. Efter 6 års ålder faller barnet in i den fjärde fasen för att sedan gå över till ungdomens och pubertetens fas vid 13 års ålder. Här nedan kommer vi nu att presentera de olika faserna och vad detta innebär, samt eventuella företeelser som kan ge en negativ påverkan under barnets uppväxt.

Fas 1 – Den orala fasen 0 – 1,5 år

Den första fasen i ett barns liv kallas den orala fasen. Precis som namnet avslöjar handlar den första tiden i barnets liv om en oral upplevelse och det är munnen som används för att utforska omvärlden.

När ett barn föds är dess energi, libido, knuten till munnen. Det innebär alltså att barnets första lustupplevelser kanaliseras genom detta sinne. För ett barn är det därför viktigt att uppleva världen genom oral beröring. Dessa sinnen utvecklas bland annat genom att suga på mammans bröst, napp eller tumme. Genom att låta ett nyfött barn utforska det som erbjuds med munnen utvecklas detta sinne och barnet lär sig vad som tillfredsställs och vad som inte gör det.

Dock kan vis fixering vid denna utvecklingsfas leda till konsekvenser i de senare utvecklingsstadierna. Vid oral fixering kan beteenden som passivt beroende, överdriven rökning eller överätande bli konsekvenser och problem vid senare ålder.

Fas 2 – Den anala fasen 1,5 – 3 år

Den anala fasen är det andra stadiet i Freuds psykosexuella utvecklingsteori. I detta stadie börjar barnet utveckla ett kontrollbehov och därmed utveckla en egen vilja. Här är libido kopplad till ändtarmen och barnet känner tillfredställelse av att själv producera, i det här fallet avföring.

Denna fas brukar inträffa i slutet av andra levnadsåret och brukar fortsätta tills dessa att barnet är tre år. Vid den anala fasen lär sig barnet själva att kontrollera sin avföring och lustkänslor växer sig starkare. Dock sker inte alltför sällan konflikter mellan barnet och föräldrarna eftersom fler viljor står på spel om när och hur barnet ska gå på pottan. Barnet kan här slitas mellan sin egen vilja och viljan att visa kärlek och lydnad till sina föräldrar vilken i sin tur kan leda till problematiska konsekvenser i senare utveckling stadie.

Fixering vid detta stadie kan leda till att barnet i vuxen ålder utvecklar ett överdrivet kontrollbehov, perfektionism, petighet, städmani eller raka motsatsen.

Fas 3 – Den falliska fasen 3 – 6 år

Barn och vuxen håller handI den tredje utvecklingsfasen är det könsorganet som är i fokus. Detta stadie brukar ske när barnet är mellan 3 till 6 år gammal och enligt Freud är det första gången barnet hittar något utanför sig själv som ger lustkänslor. För det mesta är detta lustkänslor riktade mot föräldern av det motsatta könet och man brukar kalla detta fenomen för Oidipuskomplexet (för pojkar) eller Elektrakomplexet (för flickor).

Det som sker i denna utveckling är ett ökat sexuellt intresse. Det som även sker då barnet ”förälskar” sig i föräldern med det motsatta könet är att relationen mellan far och son, mor och dotter kan kommas att försämras under den falliska fasen.

Latens och genitala – barnets avslutande utvecklingsfaser

Efter 6 års ålder går sedan barnet vidare i utvecklingsfasen till den fjärde fasen. Denna kallas Latenta fasen och sträcker sig fram till 12 års ålder. Den Latenta fasen är ganska stillastående då libidon ”vilar”. Här kommer andra prioritering in i barnets liv så som skola, vänner och fritidsintressen.

När barnet sedan når puberteten, och går från barn till ungdom, väcks libido återigen upp i könsorganet. Här går nu utvecklingsfasen in i det slutliga stegen innan barnet/ungdomen blir vuxen och det är tid för individen att bli könsmogen. Denna fas en stormig sådan då hormonerna börjar fara runt i kroppen och här börjar man finna sin könsidentitet för att sedan separera sig från föräldrarna.

Tjej och kille i ungdomen håller hand