Det biologiska perspektivet

Det biologiska perspektivet

Biologisk psykologi är en inrikting som handlar om att förstå psykologiska funktioner, med hjälp av biologiska skeenden som hjärnans aktivitet. Det kan till exempel handla om att förstå hur kroppen reagerar vid Mer »

Barnens rättigheter

Barnens rättigheter

Idén om barns rättigheter växte fram under 1900-talet vid första världskriget. Den uppkom eftersom det var barn som drabbades mest av kriget dåde flesta blev föräldralösa. Att de blev föräldralösa innebar att Mer »

Barn och fattigdom

Barn och fattigdom

Barnfattigdom är ett begrepp som beskriver barn som lever i fattigdom. Att de lever i fattigdom innebär att deras livsstil inte möter landets minimala levnadsstandard. Orsakerna till det kan vara att de Mer »

 

Om oss

brain-illustratedPsykologi

Psykologi är bland det viktigaste som finns. Studier av hur vår hjärna fungerar kan ge svar och lösningar på människans alla möjliga problem, allt från varför man beter sig på ett visst sätt, till att bota psykiskt lidande eller hur man bäst påverkar andra. Dessutom är det otroligt intressant. Det finns många framstående personer och fenomen inom psykologi och det är ett väldigt brett område. Trots att hjärnan är så pass liten i förhållande till psykologins bredd.

På den här hemsidan görs därför ett försök att ge svar på de frågor och undringar man kan ha när det kommer till psykologi. Här hittar man information om allt från framstående personer till särskilda aspekter och forskning kring psykologi. Kanske har man alltid undrat över vad Freud var för en typ egentligen, eller vad som är speciellt med barnpsykologi, eller hur psykologi förhåller sig till andra områden. Den som undrar över dylika frågor har hittat helt rätt och den som är intresserad av fakta och kuriosa när det kommer till psykologiska frågor har hittat helt rätt.

Här kommer du alltså förhoppningsvis att hitta allt du någonsin velat veta om psykologi. Den som är expert på området kan kanske få reda på något som den inte visste och för den som är nybörjare är det en bra plats att börja på. Alla som är intresserade av psykologi kan troligtvis hitta något av intresse. Förhoppningsvis ska besökaren här finna något av intresse och lära sig något nytt eller få större perspektiv på psykologi i alla dess former. Välkommen hit.

Man med olika ansiktsutryck, glad och sur

Psykologins historia och utveckling

Psykologi är läran om det mänskliga beteendet, om tankar, känslor och samspelet med andra människor och individer. Ordet psykologi betyder läran om själen och kommer från grekiskan psyché (sinne) och lógos (kunskap, samtal). När man först talade om psykisk ohälsa var det en allvarlig sjukdom och många lades in på mentalsjukhus för sina besvär. Det var en skam och många tvingades tysta ner sina känslor för att skydda sig själv och sin familj. Idag är psykisk ohälsa ett mer accepterat ämne och alltfler får den hjälp och det stöd man behöver. Trots att psykologin sträcker sig så långt bak i tiden som till antika Grekland så grundades den terapiform vi idag använder oss av i mitten av 1800-talet.

Psykologins två inriktningar under 1800-talet

Psykologin tog sin första vetenskapliga grund under 1800-talet. Här trädde framstående vetenskapsmän och filosofer fram och klargjorde olika metoder och forskningar. Det var den tyska fysiologen Wilhelm Wundt som kom att bli den första att kalla sig för psykolog då han under 1879 öppnade sitt psykologiska laboratorium, ett laboratorium som med tiden blev ett internationellt forskningscentrum. Wundt använde sig av experimentella forskningsmetoder som inspirerades av den naturvetenskapliga forskningsmetoden och än idag anses Wundt vara den experimentella psykologins fader.

Innan Wundt framträdde med sitt arbete sågs dock psykologin som en inriktning inom filosofin. Det var alltså inte förrän i slutet av 1800-talet sekel som detta tankesätt kom att delas in i två skilda utvecklingslinjer. Den ena utvecklingslinjen omfattades mer om ett filosofiskt tänkande medan den andra utvecklingslinjen lutade sig mot ett fysiologiskt tankesätt. Här var det två mycket välkända personer som representerade de olika inriktningar, John B. Watson och Sigmund Freud, och det var bland annat dessa två framstående män som kom att lägga grunden till dagens moderna psykologi.

John B. Watson

Johan B. Watson var en amerikans psykolog och representerade en så kallad behavioristiska inriktningen. Behaviorismen byggde främst på forskning och experiment och målet var att förutsäga och kontrollera olika beteenden. Watson, som inspirerades av evolutionsteorier, ansåg att istället för att fokusera på ogripbara teorier om medvetandet skulle man koncentrera sig på det mänskliga beteendet. Han menade alltså att beteenden skulle betraktas utifrån omgivningens påverkan på stimuli och att dessa i grunden bara var en utveckling av den första responsen, hur komplexa dessa än verkade.

Sigmund Freud

Parallellt med den behavioristiska inriktningen utvecklade neurologen Sigmund Freud sina egna teorier om det mänskliga psyket. Freud var en österrikisk läkare, neurolog och författare, och är en av få personen som haft så stort inflyttande över vår syn på människan. Hans studier och teorier byggde på att studera det mänskliga medvetandet och inre drifter istället för att endast fokusera på beteenden. Han kom bland annat att utveckla idéer om hur individers undermedvetna och sexuella behov avspeglar olika mänskliga beteenden. Hans teori kallas för psykoanalysen och här kom barndomen och de undermedvetna att få en viktig plats i studier om psykisk ohälsa.

Utöver dessa framstående vetenskapsmän har vi även andra viktiga aktörer, som även dessa framträdde med banbrytande forskning. Den tyska psykologiforskare Hermann Ebbinghaus kom bland annat att bli en viktig pionjär i studier av minnet efter att ha inledde det experimentella studier inom ämnet. En annan omtalad psykolog var Ivan Pavlov som upptäckte inlärningsformen Klassisk betingning.

Psykologins tredje inriktning: Den humanistiska psykologin

Från 1800-talets psykologiska utvecklingslinjer kom även en tredje inriktning att växa fram i mitten av 1900-talet. Den humanistiska psykologin, som denna inriktning kom att kallas, handlade mer om att lyfta fram begrepp som identitet, mening, kärlek, helhet och trovärdighet. Med andra ord innebar denna teori en mer omfattande vetenskap där man studerade människans upplevelsevärld i sin helhet. Man menade att människans upplevelsevärld inte kunde reduceras till att handla om enkla, eller enstaka, responser som avgör utifrån fysikalistiska teorier. Här talade man istället om en vetenskap som omfattar mer än det vi kan uppfatta med våra sinnen.

Några av 1900-talets teoretiker som representerade denna psykologiska inriktning var Abraham Maslow och Carl Roger. Maslow, som var en framstående forskare inom motivation, är idag mest känd för sin behovstrappa – en metod som kommit väl till hands inom försvarsmakten men även till reklamforskning.

Idag räknas psykologi som ett ämne inom samhällsvetenskapen och när man tittar närmare på det, och dess utförande, kan man snabbt konstatera att historien satt sina spår. Inom ämnet finns idag mängder av olika inriktningar, som biologisk, behavioristisk psykologi, kognitiv, social, psykoanalytisk, Existentialism och humanism, och dessa utförs idag på olika vis och har utvecklats till nya terapiformer.